۶ مطلب با موضوع «جملات و شعر زیبا درباره :: مرگ» ثبت شده است
  • تقدیم به نظام فعلی - شما نیز بگذرد

   تقدیم به نظام فعلی - شما نیز بگذرد

   هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد  /  هم رونق زمان شما نیز بگذرد

   وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب  /  بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

   باد خزان نکبت ایام ناگهان  /  بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد

   آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام  /  بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد

   ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز  /  این تیزی سنان شما نیز بگذرد

  • قطعه ای زیبا که پروین اعتصامی برای سنگ مزار خودش سرود

   قطعه ای زیبا که پروین اعتصامی برای سنگ مزار خودش سرود

   پروین اعتصامی: این قطعه را برای سنگ مزار خودم سروده ام

   اینکه خاک سیهش بالین است / اختر چرخ ادب پروین است

   گر چه جز تلخی از ایام ندید / هر چه خواهی سخنش شیرین است

   صاحب آنهمه گفتار امروز / سائل فاتحه و یاسین است

   دوستان به که ز وی یاد کنند / دل بی دوست دلی غمگین است

   خاک در دیده بسی جان فرساست / سنگ بر سینه بسی سنگین است

   بیند این بستر و عبرت گیرد / هر که را چشم حقیقت بین است

   هر که باشی و زهر جا برسی / آخرین منزل هستی این است

   آدمی هر چه توانگر باشد / چو بدین نقطه رسد مسکین است

   اندر آنجا که قضا حمله کند / چاره تسلیم و ادب تمکین است

   زادن و کشتن و پنهان کردن / دهر را رسم و ره دیرین است

   خرم آن کس که در این محنت‌گاه / خاطری را سبب تسکین است

زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید