۱

رویا پرداز باشید

رویا پرداز باشید

صد قدم تا شمای بهتر

قدم 58

رویا پرداز باشید
تفــاوت زیــادی اســت بــین گــوش دادن و شــنیدن و تفــاوت زیــادی است بین شخصـی کـه رویـا پـرداز اسـت تـا کسـی کـه خیـال پـرداز. بیشتر مردم فکر مـیکننـد خیـال پـردازی همـان رویـا پـردازی اسـت، ولی شما باید بدانید کـه ایـن دو هـیچ شـبیه بـه هـم نیسـتند. انسـان خیال پـرداز فقـط خیـال چیـزی را دارد کـه خـود او هـم بـه آن بـاور نـدارد ولـی انسـان رویـا پـرداز مـیتوانـد رویـاهـایش را لمـس بکنـد. شما میتوانیـد رویاهـای خـود را بـه واقعیـت تبـدیل کنیـد و اهمیـت ندارد که آنها چقـدر بـزرگ باشـند. کاشـف قـاره آمریکـا سـرزمینی را پیـدا کـرد کـه فقـط درون ذهـن خـودش بـود و دیگـران او را دیوانـه خطاب میکردند. همـه مـا رویـاهـایی را داریـم کـه خودمـان بـه آنهـا باور داریم و برای دیگـران درکـش کـاملاً سـخت اسـت ولـی فرامـوش نکنید هـر آنچـه شـما در سـر داریـد مـیتوانـد بـه حقیقـت بپیونـدد. اگـــر کریســـتف کلمـــپس (کاشف قاره آمریکا) و همراهـــانش دل را بـــه اقیـــانوس نمـیزدنـد؛ آن قـاره توسـط شـخص دیگـری کشـف مـیشـد. از شـما میخواهم کـاری را انجـام دهیـد کـه بـاورش داریـد و همیشـه رویـای رسـیدن بـه آن را داشـته ایـد. کـاری را نکنیـد کـه تنهـا بخواهیـد در برابـر دیگـران وانمـود کنیـد شـما هـم بماننـد آنهـا هسـتید. همیشـه، متفــاوت باشــید البتــه منظــور از ایــن تفــاوت خودشــیفتگی نیســت. جان کـلام ایـن اسـت کـه فقـط دنبـال روی هـدف خودتـان باشـید.


قدم 58 از 100

بقیه قدم ها: صد قدم تا شمای بهتر

در روزی بسیار نزدیک همه ما دستانمان از دنیا کوتاه خواهد شد و گدای چند صلوات از انسان های روی زمین می‌شویم، پس من هر شب برای بازدیدکنندگان سایتم صلوات میفرستم، یعنی برای تو که این متن را میخوانی، حال می‌شود تو هم برای من بفرستی؟ :)
جهت دریافت آخرین مطالب سایت در ایمیل خود ، در خبرنامه عضو شوید
۱ دیدگاه
 1. avatar
  حسین فقط زندگی
  سلام
  خوبی؟
  عالیه این منم خیلی رویا پردازم و امید دارم بهشون برسم ممنون
  سال خوبی داشته باشید
  • avatar
   سلام
   ممنونم خوبم ب خوبیت :)
   همچنین تو حسین جان

ارسال نظر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
زندگی، یعنی عشق فرصت همراهی با، امید است درک همین اکنون است وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم رسم پذیرایی از تقدیر است یعنی تکاپو یعنی هیاهو شب نو، روز نو، اندیشه نو یعنی حرکت و امید
کانال تلگرام در بیان دنبال کنید